• กรุณาใส่ Captcha
  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริการให้แก่ประชาชน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  ๑. ท่านมาใช้บริการกับหน่วยงาน อบต.หนองสามวังในด้านใด

  ๒. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่

  ๓. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการการบริการที่ อบต.มีต่อประชาชน

  ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)

  กรุณาใส่ Captcha

  CAPTCHA code